بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,283 3.88 416,232 8.36 453,930 8.97 455,236 8.35
اوراق مشارکت 2,161,827 115.91 2,920,590 58.68 2,888,838 57.06 2,908,902 53.35
سپرده بانکی 533,956 28.63 1,611,938 32.39 1,687,933 33.34 2,070,634 37.98
وجه نقد 6,011 0.32 6,843 0.14 3,402 0.07 7,430 0.14
سایر دارایی ها -,911,575 -48.88 11,722 0.24 18,922 0.37 717 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,462 2.12 233,869 4.7 253,145 5 250,014 4.59