نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهرتدبيرگران که در روز سه شنبه مورخ 1396/١١/17 رأس ساعت ١5 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. دستور جلسه: ١-  تغییرات امیدنامه ٥- سایر موارد. با تشکر صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهرتدبيرگران