نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٤/٢٥ رأس ساعت ١١ در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. دستور جلسه: ١- استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق. ٢- استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 ٣- انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 1396/12/29. ٤- تصویب هزینه های صندوق ٥- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید ٦- تغییر ارکان صندوق ٧- سایر موارد با تشکر صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران