نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نرخ سود سرمایه گذاری صندوق سپهر تدبیر گران

احتراماً به استحضار می رساند با توجه به تغییر نرخ بهره در بازار مالی و بانکی ، بر مبنای محاسبات صورت گرفته بازدهی صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران از تاریخ این نامه از نظر عملیاتی ٢١درصد پیش بینی می گردد و همچنین سود ٢٠ درصد توسط ضامن صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر تضمین گردیده است