نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که

در ساعت14:00مورخ1400/01/16به منظورتصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق در محل تهران خیابان گاندی نبش 23 پلاک 73 کارگزاری تدبیرگران فردابرگزار می گردد حضور به هم رسانید