نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران  که در روز سه شنبه مورخ 1399/04/31رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                  

    دستور جلسه:  1-  تغییرات امیدنامه، سایر موارد.