نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران  که در روز شنبه مورخ 1398/08/04رأس ساعت 15 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               

دستور جلسه:

1-    تمدید دوره فعالیت صندوق .