نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید مجوز فعالیت و افزایش تعدادسقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

تمدید مجوز فعالیت صندوق سپهر تدبیر گران به مدت ٣ سال تا تاریخ ٩٨/٠٩/١٧ و افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری از ٢میلیون به ٥ میلیون واحد