نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٥/٠٧/٠٤  رأس ساعت ١٤ در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               
دستور جلسه:
١- تمدید مجوز فعالیت 
٢- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری
٣- سایر موارد