نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥/٠٤/١٣  رأس ساعت ١٤ در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               
دستور جلسه:
١- تصویب صورتهای مالی
٢- انتخاب بازرس یا حسابرس قانونی
٣- تمدید مجوز فعالیت
٤- تغییر آدرس 
٥- سایر موارد