نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران  که در روز سه شنبه مورخ 1398/03/21  رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               

دستور جلسه:

1-     استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق.

2-     استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29.

3-     انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

5-     سایر موارد