نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز  شنبه مورخ 1398/02/07رأس ساعت 14در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. دستور جلسه: 

1-تصویب تغییرات امیدنامه

2- سایر موارد.