نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز  شنبه مورخ 1397/11/13 رأس ساعت 14در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. دستور جلسه: 

1- تغییرات امیدنامه

2- سایر موارد.