نصب همراه صندوق fundMobileApp

درخواست وجه صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند وجه ناشی از درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری تا قبل از ساعت ١٦، در روز کاری بعد پرداخت می گردد و در صورت ارائه درخواست بعد از ساعت ١٦ وجه ناشی از ابطال دو روز کاری بعد به حساب سرمایه گذار پرداخت می گردد.