نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٤/١١/٠٦  رأس ساعت ١٥ در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               
دستور جلسه:
١- اضافه نمودن فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار با درامد ثابت ، به موضوعات فعالیت فرعی صندوق.
٢- تغییر آدرس 
٣- سایر موارد