نصب همراه صندوق fundMobileApp

شماره حساب بانکی معرفی شده توسط مشتریان

برای پرداخت وجه به مشتری، تنها چهار بانک سامان، پارسیان، ملی و ملت مورد تایید بوده لذا خواهشمند است جهت افتتاح حساب در یکی از این چهار بانک اقدام نموده و شماره حساب مربوط را به صندوق معرفی نمایید.