نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، بر اساس مصوبه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران در تاریخ ١٣٩٤/٠٤/٢١ مقطع پرداخت نقدی مندرج در بند ٣-١ امیدنامه از سه ماهه به ماهانه تغییر یافت جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی گزارشها قسمت مجامع مراجعه نمایید.