نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر امید نامه و اساسنامه

به اطلاع می رساند امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق از تاریخ ١٣٩٤/٠٥/٠٦ در سایت بارگذاری گردید.