نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران در روز چهارشنبه مورخ ٠٣/٠٤/١٣٩٣ با حضور ١٠٠درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل اقامت صندوق واقع در : تهران-خیابان آفریقا- پائین تر از چهار راه جهان کودک- نبش کوچه ٢٥ تشکیل گردید.
موضوعات جلسه به شرح زیر بود:
١. استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق؛
٢. استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢؛
٣. انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٣؛
٤. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
٥. اصلاح اساسنامه؛
٦. تغییر ارکان صندوق؛
٧. سایر موارد.
و
١. تصویب هزینه های تاسیس
٢. تصویب هزینه های مجمع
٣. تصویب هزینه نرم افزار صندوق
٤. اصلاح مواردی از امیدنامه شامل:
١.١. تغییرحق الزحمه حسابرس؛
١.٢. تغییر کارمزد مدیر صندوق؛
١.٣. تغییر نحوه ضمانت سودآوری صندوق.

جهت مشاهده مصوبات و متن صورت جلسات جلسه مذکور به لینک مجامع صندوق و یا آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://www.sepehr.tadbirfunds.com/fundShareHolderMeeting.do