نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیر گران

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 رأس ساعت 14در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. دستور جلسه: 

1- تغییر صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت "به" در اوراق بهادار با درآمد ثابت”.

2- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری.

3- تغییر موضوع فعالیت صندوق.

4- سایر موارد.

با تشکر صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران