نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصویب مجمع صندوق مورخ 1400/01/16 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/02/21
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/01/16 1400/01/16
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/08/17 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/08/25
اسامی حاضرین در مجمع99/08/17 1399/08/17
تصویب مجمع (تمدید فعالیت) مورخ 1399/05/15 1399/05/21
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/04/31 ( تغییرات امیدنامه) 1399/05/21
اسامی حاضران در مجمع 1399/05/15 1399/05/15
تصویب مجمع سالیانه صندوق مورخ 1399/03/31 توسط سازمان 1399/04/31
اسامی حاضران در مجمع 1399/04/31 1399/04/31
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/02/27 ( ذخیره سهام) 1399/03/31
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1399/03/31 1399/03/31
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/02/27 (افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری و ذخیره سهام) 1399/03/18
اسامی حاضران در مجمع 1399/02/27 1399/02/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/10/11 (هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی) 1398/11/02
اسامی حاضران در مجمع 1398/10/11 1398/10/11
صورت جلسه (تغییر امضادارها) 1398/09/20
تصویب مجمع صندوق مورخ 1398/08/29 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/09/18
اسامی حاضران در مجمع 1398/08/29 1398/08/29
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/04 (تمدید فعالیت صندوق) 1398/08/19
اسامی حاضران در مجمع 1398/08/04 1398/08/04
تصویب مجمع صندوق مورخ 1398/06/25 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/07/07
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/06/25 1398/06/25
تصویب مجمع سالیانه صندوق مورخ 1398/03/21 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/12
اسامی حاضران در مجمع 1398/03/21 1398/03/21
صورت جلسه مجامع (تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار) مورخ 1398/02/07 1398/02/21
اسامی حاضران در مجمع 1398/02/07 1398/02/07
صورت جلسه مجمع (تغییرات امیدنامه) مورخ 1397/11/13 1397/12/04
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1397/11/13 1397/11/13
صورت جلسه مجمع (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری)مورخ 1397/05/23 1397/07/30
صورت جلسه مجمع (تغییرات امیدنامه)مورخ 1397/05/23 1397/06/11
صورت جلسه مجمع (تغییرات اساسنامه)مورخ 1397/05/23 1397/06/11
اسامی حاضرین در مجمع97/05/23 1397/05/23
صورت جلسه مجمع (تغییر بند 2-3 امیدنامه)مورخ 1397/02/23 1397/03/30
صورت جلسه مجمع (تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس)مورخ 1397/02/23 1397/03/08
اسامی حاضرین در مجمع97/02/23 1397/02/26
صورت جلسه مجمع تصویب هزینه های ثبت و نظارت سازمان مورخ 96/11/17 1397/02/16
اسامی حاضرین در مجمع96/11/17 1396/11/23
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1396/04/25 تصویب امیدنامه جدید و تصویب هزینه های صندوق 1396/08/29
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1396/04/25 تاریخ تایید سازمان 1396/08/08
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهر در تاریخ 1396/04/25 1396/04/25
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1395/07/04 1395/08/26
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1395/07/04 1395/08/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/07/04 1395/07/04
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1395/04/13 1395/05/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/04/13 1395/04/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/06 1394/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/11/06 1394/12/08
صورتجلسه تغییرصاحبان امضا مورخ 23/10/1394 1394/12/08
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 06/11/1394 1394/11/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرتدبیرگران مورخ 21-04-94راس ساعت 11:00 1394/06/02
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1394/04/21 1394/05/28
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1393/09/09 1394/04/23
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1393/09/09 1393/10/24
صورت جلسات مجمع صندوق مورخ 1393/04/03 1393/04/21