نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 فروردین ماه 1400 1400/02/07
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 1400/02/01
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 1400/02/01
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 اسفندماه 1399 1400/01/08
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 بهمن ماه 1399 1399/12/06
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 دی ماه 1399 1399/11/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1399 1399/10/27
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1399 1399/10/27
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 آذر ماه 1399 1399/10/01
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 آبان ماه 1399 1399/09/01
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/08/19
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۹(حسابرسی شده) 1399/08/19
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 مهر ماه 1399 1399/08/06
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1399(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1399(حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 شهریور ماه 1399 1399/07/02
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 مردادماه 1399 1399/06/02
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 تیرماه 1399 1399/05/06
گزارش عملکرد براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 1399( 1399/04/25
صورت های مالی براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 1399( 1399/04/25
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 خرداد ماه 1399 1399/04/02
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 (حسابرسی شده) 1399/03/10
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 (حسابرسی شده) 1399/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/03/06
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/02
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 (حسابرسی نشده) 1399/01/27
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 (حسابرسی نشده) 1399/01/27
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 29 اسفند ماه 1398 1399/01/06
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 بهمن ماه 1398 1398/12/05
گزارش پرتفوي ماهانه صندوق دوره منتهي 30 دي ماه 1398 1398/11/06
گزارش عملکردبرای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1398 1398/10/25
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1398 1398/10/25
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 آذر ماه 1398 1398/10/02
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/05
گزارش عملکرد براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1398(حسابرسی شده) 1398/08/13
صورت هاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1398(حسابرسی شده) 1398/08/13
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی به 30مهرماه 1398 1398/08/06
گزارش عملکرد براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/28
صورت هاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/28
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/07/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 1398 1398/06/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 1398 1398/05/05
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/04/03
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده(اصلاحی) 1398/03/26
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبیرگران منتهي به 1398/02/31 1398/03/07
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (حسابرسی شده) 1398/02/30
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (حسابرسی شده) 1398/02/30
گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 1398/02/08
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 1398/02/08
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبیرگران منتهي به 1398/01/31 1398/02/08
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبیرگران منتهي به 1397/12/29 1398/01/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبیرگران منتهي به 1397/11/30 1397/12/06
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبیرگران منتهي به 1397/10/30 1397/11/07
گزارش عملکرد مدیران برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/09/30 1397/10/01
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/08/30 1397/09/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/08/15
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/08/15
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/07/30 1397/08/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/23
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/06/31 1397/07/10
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/05/31 1397/06/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/03/31 1397/04/10
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/02/16
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیر گران منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیر گران منتهی به 1396/12/29 1397/01/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1396/11/30 1396/12/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1396/10/30 1396/11/19
صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 1396/09/30 1396/10/27
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1396/09/30 1396/10/20
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/08/09
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
گزارش فعالیت مدیران 1396/06/31 1396/07/30
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به 31خرداد 1396 1396/05/01
گزارش عملکرد مدیران برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1396 (حسابرسی شده) 1396/04/03
صورت های مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/10
صورت های مالی برای سال منتهی به 95/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 95/12/30 1396/02/04
صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 1395/09/30 1395/10/28
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1395/09/30 1395/10/28
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1395/06/31 (حسابرسی شده) 1395/09/21
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1395/06/31 (حسابرسی نشده) 1395/08/02
گزارش فعالیت مدیران 1395/06/31 1395/08/02
گزارش فعالیت مدیران 1395/03/31 1395/04/30
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه به تاریخ 1395/03/31 1395/04/30
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) 1395/03/31
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) 1395/01/31
گزارش فعالیت مدیران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 1395/01/31
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1394/09/30 1394/10/26
صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 1394/09/30 1394/10/26
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1394/06/31 (حسابرسی شده) 1394/09/16
گزارش فعالیت مدیران 1394/06/31 1394/07/26
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1394/06/31 (حسابرسی نشده) 1394/07/26
گزارش فعالیت مدیران 31/03/1394 1394/04/31
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه به تاریخ 31/03/1394 1394/04/31
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 (حسابرسی شده) 1394/03/11
گزارش فعالیت مدیران برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 1394/01/31
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) 1394/01/31
صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 1393/09/30 1393/10/29
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 30/09/1393 1393/10/29
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1393/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/10
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1393/06/31(حسابرسی نشده) 1393/07/30
گزارش فعالیت مدیران در تاریخ 31/06/1393 1393/07/30
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه به تاریخ 31/03/1393 1393/04/23
گزارش فعالیت مدیران 1393/03/31 1393/04/21
گزارش فعالیت مدیران 31/03/1393 1393/04/21
گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی به تاریخ 1392/12/29 1393/03/05
صورت های مالی به تاریخ 29/12/1392 1393/01/30